top of page

Dessa allmänna villkor gäller för samtliga uppdragsavtal som är tecknade med Windh Consulting AB

 • Windh Consulting AB förbehåller sig rätten att ändra allmänna villkoren.
   

 • Windh Consulting AB åtar sig att för kundens räkning utföra avtalade tjänster enligt gällande lagar och föreskrifter.
   

 • Windh Consulting AB förbinder sig att försäkra sig mot förmögenhetsskada för eventuellt ersättningsansvar mot kunden.
   

 • Windh Consulting AB:s medarbetare har tystnadsplikt och iakttar kundsekretess enligt interna riktlinjer. Detta innebär att information som erhållits genom uppdraget inte kan föras vidare utan godkännande från kunden om inte annat följer av lag.
   

 • Kunden är självständigt ansvarig för att lämna fullständiga och korrekta uppgifter och är medveten om att resultatet av Windh Consulting AB:s arbete baserar sig på dessa uppgifter. Ovanstående gäller även i de fall Windh Consulting AB:s biträde är långtgående.
   

 • Kunden är alltid ytterst ansvarig för lämnade uppgifter och att den har behörighet att företräda företaget. För digitala tjänster kan särskilda villkor gälla. De godkänns vid inloggning i eller beställning av respektive tjänst.
   

 • För uppdraget skall kunden erlägga arvode enligt de grunder och betalningsvillkor (15 dagar) som Windh Consulting AB tillämpar, eller enligt särskild överenskommelse. Dröjsmålsränta tas ut enligt räntelagen. Påminnelse- och inkassokostnader tillkommer vid försenad betalning.
   

 • På tidsbestämda uppdrag gäller överenskommen avtalstid med uppsägningstid en månad före avtalstidens utgång. På uppdrag som löper tillsvidare gäller en månads ömsesidig uppsägningstid, om inte annat överenskommits i uppdragsavtalet. Uppsägningen skall ske skriftligen.
   

 • Windh Consulting AB har under avtalstiden rätt att erhålla ersättning för nedlagt arbete.
   

 • Om någon av parterna väsentligt försummar sina förpliktelser enligt uppdragsavtalet har den andra parten rätt att omedelbart säga upp uppdragsavtalet. Detsamma gäller om någon av parterna agerar oetiskt eller på ett kränkande sätt, kommer på obestånd eller om det föreligger överhängande risk att någon av parterna kommer på obestånd. Windh Consulting AB ansvarar för skada som kunden lidit endast om skadan vållats av Windh Consulting AB genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret är begränsat till en miljon kronor om inte annat avtalats.
   

 • Vid beräkning av skada utges ej ersättning för indirekta kostnader som utebliven vinst, omsättningsminskning, uteblivet affärsavtal, förlust avseende goodwill, egen nedlagd tid eller liknande; ej heller utges ersättning för ersättningsanspråk som kunden kan drabbas av till följd av skada som drabbat tredje man. Ersättning för anlitande av annan konsult ersätts inte. Kunden ska skriftligen anmäla skada inom 6 månader från det att skadan upptäckts eller borde kunna upptäckas. Kunden har inte rätt att göra skada gällande senare än fem år från uppdragets utförande.
   

 • För att kunna fullgöra avtalet behöver Windh Consulting AB samla in och behandla dina personuppgifter. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Windh Consulting AB:s åtaganden gentemot dig som kund, för att informera om nyheter, erbjudanden samt i marknadsföringssyfte. För mer information om hur Windh Consulting AB behandlar personuppgifter samt dina rättigheter som registrerad hänvisar vi till vår integritetspolicy.
   

 • Windh Consulting AB är personuppgiftsbiträde i alla Windh Consulting AB:s ekonomitjänster. Godkännande av dessa allmänna villkor innebär även godkännande av bilagt personuppgiftsbiträdesavtal.
   

 • Om Windh Consulting AB:s möjligheter att fullgöra skyldigheter förhindras eller väsentligen försvåras på grund av omständigheter utom Windh Consulting AB:s kontroll, inklusive men inte begränsat till krig, naturkatastrof, epidemi, strömavbrott, brand och strejk ska Windh Consulting AB vara befriad från att fullgöra sina skyldigheter och från påföljd för underlåtenhet att fullfölja viss förpliktelse.
   

 • Tvist med anledning av tillämpning eller tolkning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol, varvid svensk lag skall tillämpas.

bottom of page